Inschrijving vennootschap: formulieren aangepast

Wie wil starten als ondernemer, moet de oprichting van zijn vennootschap bekendmaken in het Belgisch Staatsblad. Hiervoor bestaan wettelijke formulieren. Die zijn onlangs aangepast omdat burgerlijke vennootschappen met handelsvorm en vennootschappen met handelsdoel hun bankrekeningnummer niet meer moeten meedelen aan de griffies van de rechtbanken van koophandel. De vraag om het rekeningnummer van de burgerlijke vennootschappen in te vullen, werd dan ook geschrapt van het aanvraagformulier.

Juridische structuur beroepsactiviteit: éénmanszaak of vennootschap

Wil u een eigen beroepsactiviteit ontwikkelen, dan moet u eerst een juridische structuur kiezen voor die activiteit. U kan kiezen uit een eenmanszaak waarbij de onderneming wordt opgericht door een natuurlijk persoon (zelfstandige) of een vennootschap waarbij één of meerdere natuurlijke of rechtspersonen een onderneming opstarten onder de vorm van een vennootschap (bv. NV, BVBA, CV).

De oprichter van een éénmanszaak is volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor zijn onderneming. In een éénmanszaak is het privé-vermogen niet gesplitst van het vermogen van de zaak.
Kiest u voor de oprichting van een vennootschap, dan ontstaat een nieuwe persoon, een rechtspersoon. Die rechtspersoon heeft eigen rechten en plichten met een eigen vermogen. De vennootschap wordt vertegenwoordigd door haar bestuurders of zaakvoerders.

Formaliteiten starter

Alle Belgische handelsondernemingen en alle niet-handelsondernemingen naar privaat recht (d.w.z. vrije en intellectuele beroepen zoals advocaten, architecten, apothekers, notarissen en paramedici) moeten zich inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). In de KBO vindt u dus alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden. Sommige gegevens zijn voor iedereen toegankelijk met de onlinetoepassing Public Search. Daarnaast kunnen ondernemingen met Private Search hun eigen gegevens raadplegen.

Samen met de KBO werden op 1 juli 2003 ook ondernemingsloketten opgericht. Bij hen kan u terecht voor verschillende startersformaliteiten. Zij voeren een aantal taken uit waarvoor u vroeger contact moest opnemen met allerhande instanties. De volledige lijst van de erkende ondernemingsloketten vindt u op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie: www.mineco.fgov.be.

Oprichtingsakte vennootschap

Een vennootschap oprichten, moet schriftelijk gebeuren. Voor een vennootschap onder firma (V.O.F.), de gewone commanditaire vennootschap (Comm.V), de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA) en de vereniging zonder winstoogmerk (vzw) mag dit met een bijzondere onderhandse akte. Voor de andere handelsvennootschappen is een authentieke akte vereist, opgesteld voor een notaris.

Na het opstellen van de statuten en het verlijden van de oprichtingsakte voor de notaris, volgt de neerlegging van de akte bij de griffie van de rechtbank van koophandel. De griffier zal de identificatiegegevens van uw onderneming invoeren in de KBO. Hij zorgt ook voor de publicatie van de akte in het Belgisch Staatsblad. Bij de inschrijving in de KBO ontvangt uw notaris het ondernemingsnummer. Met dit ondernemingsnummer kan u naar een ondernemingsloket gaan dat onderzoekt of u voldoet aan alle voorwaarden en uw activiteiten inschrijft in de KBO. Nadat het ondernemingsloket uw onderneming “activeert” (de inschrijving als handels- of ambachtsonderneming in orde brengt), kan u officieel van start gaan.

Aanvraagformulieren

Sinds 1 juni 2010 moeten burgerlijke vennootschappen met handelsvorm en vennootschappen met handelsdoel het bankrekeningnummer van de vennootschap aan een ondernemingsloket meedelen, en niet meer aan de griffies van de rechtbanken van koophandel. De vraag om het rekeningnummer van de burgerlijke vennootschappen in te vullen, is dan ook geschrapt:

op luik C “Bijkomende gegevens in te vullen bij een eerste neerlegging van een rechtspersoon” van het “aanvraagformulier I tot inschrijving en tot bekendmaking van de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad” van de vennootschap, en

op luik C “Bijkomende gegevens” van het “aanvraagformulier II tot wijziging van de inschrijving" van de vennootschap.

Voortaan moeten dus aangepaste formulieren worden gebruikt, met name het “aanvraagformulier I tot inschrijving en tot bekendmaking van de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad” en het “aanvraagformulier II tot wijziging van de inschrijving”.