Omzetting ecocheques in maaltijdcheques mogelijk vanaf 1 oktober 2011

Vanaf 1 oktober 2011 mag u ecocheques omzetten in maaltijdcheques en omgekeerd. Als u voldoet aan de algemene toekenningsvoorwaarden, betaalt u geen RSZ-bijdragen voor deze omzetting. Ook de fiscus heeft zich aangesloten bij het standpunt van de RSZ.

Algemene toekenningsvoorwaarden ecocheques

In 2009 werd een nieuw betaalmiddel gecreëerd: de ecocheque of groene cheque is een extraatje dat u aan uw werknemers kan toekennen. Deze cheque wordt niet beschouwd als loon en is dus vrij van belastingen en socialezekerheidsbijdragen ... onder bepaalde voorwaarden:

de toekenning van de ecocheque moet vastliggen in een cao gesloten op sectoraal vlak of op ondernemingsvlak. Bij gebrek aan een syndicale delegatie of als het voor die personeelscategorie niet de gewoonte is dat ze door zulke overeenkomst wordt beoogd, mag u de toekenning regelen door een schriftelijke individuele overeenkomst. In dat geval mag het bedrag van de ecocheque niet hoger zijn dan het hoogste bedrag toegekend bij cao in dezelfde onderneming;

de cao of individuele overeenkomst bepaalt de hoogste nominale waarde van de ecocheque, met een maximum van 10 euro per ecocheque, en de frequentie van toekenning van de cheques gedurende een kalenderjaar;

de ecocheque wordt op naam van de werknemer afgeleverd;

de ecocheque vermeldt duidelijk dat zijn geldigheid is beperkt tot 24 maanden, vanaf de datum van terbeschikkingstelling aan de werknemer, en dat hij slechts mag worden gebruikt voor de aankoop van producten en diensten met een ecologisch karakter. Die producten en diensten vindt u terug in de lijst bij de cao n° 98 gesloten in de Nationale Arbeidsraad;

de ecocheques kunnen geheel noch gedeeltelijk voor geld worden omgeruild;

het totale bedrag van de ecocheques mag per werknemer niet groter zijn dan 125 euro voor het jaar 2009 en 250 euro voor de daarop volgende jaren.

Omzetting ecocheques

In 2009 en 2010 voorzagen 53 paritaire comités, de sectorale overlegorganen tussen werkgevers en werknemers, in ecocheques. In 2011 zijn dat er nog maar 29 en daar is geen enkele nieuwe sector bij. De administratieve last van de ecocheques is nog steeds (te) hoog. De ecocheques worden enkel op papier uitgegeven. Voor de maaltijdcheques kan u intussen overschakelen naar de elektronische maaltijdcheques of e-maaltijdcheque

De Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) kreeg van een aantal aangesloten sectoren het signaal dat zij problemen ondervinden bij gebrek aan een omzettingsmogelijkheid van echocheques naar maaltijdcheques of een gelijkwaardig voordeel. Unizo realiseerde nu voor hen, op het niveau van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), een 'ontsnappingsroute' richting maaltijdcheque. Op die omzetting moesten ze vroeger sociale bijdragen betalen. Vanaf 1 oktober 2011 zijn geen bijdragen verschuldigd op maaltijdcheques die worden toegekend of verhoogd ter vervanging van ecocheques, of op ecocheques die worden toegekend ter vervanging van maaltijdcheques (tussentijdse instructies RSZ 2011/03 van 19 oktober 2011). Voorwaarde is wel dat er is voldaan aan de algemene toekenningsvoorwaarden.

Fiscus volgt RSZ

De fiscus heeft zich aangesloten bij dit standpunt van de RSZ. Ook de fiscus geeft toelating om ecocheques om te zetten in maaltijdcheques of omgekeerd, zonder verlies van het fiscaal vrijgesteld voordeel. Let op. Het verbod op de toekenning van maaltijdcheques en ecocheques ter vervanging van andere al bestaande voordelen (bv. loon of premies), blijft bestaan.

Gevolgen voor werkgevers

Veel ondernemingen willen ecocheques omzetten in maaltijdcheques of willen het werkgeversaandeel in de maaltijdcheque verhogen. De procedure verschilt naargelang de onderneming een syndicale afvaardiging heeft of niet. De sectorale cao's voorzien meestal een uiterste datum waarvoor die omzetting moet worden beslist. Hou die datum in het oog.