Betaald educatief verlof voor schooljaar 2011-2012

Het schooljaar 2011-2012 is al een paar maanden bezig. Kent u de wijzigingen binnen het stelsel van het betaald educatief verlof? Het loonplafond en het forfait voor de terugbetaling aan de werkgever zijn aangepast. Vorig schooljaar bleven die bedragen ongewijzigd. De nieuwe bedragen zijn officieel sinds 29 november 2011.

Omschrijving educatief verlof

Het betaald educatief verlof is het recht toegekend aan werknemers uit de privé-sector om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon. Er zijn twee soorten opleidingen die recht geven op betaald educatief verlof: de beroepsopleidingen en de algemene opleidingen. Ze moeten niet noodzakelijk verband houden met het werk maar wel minstens 32 uren duren. U kan als werkgever geen educatief verlof weigeren maar moet wel akkoord gaan met de planning van het verlof. Na de opleiding kan u de terugbetaling vagen van de financiële lasten die aan het educatief verlof zijn verbonden door het indienen van een schuldvordering. De werknemer die verlof opneemt, heeft recht op de betaling van zijn normale loon op de gebruikelijke betaaldag, eventueel begrensd tot 2.653 euro bruto per maand (zie verder). U “kan” het bedrag van het loon dus beperken tot dit begrensd bedrag. Dit is facultatief, u bent niet verplicht het loon voor die dagen te beperken tot het zgn. plafond. Het gaat hier om een recht in hoofde van de werkgever. Deze regel is uiteraard alleen toepasselijk wanneer het loon van de werknemer dit plafond overschrijdt.

Nieuw: verhoging loonplafond

Het loon dat u betaalt aan de werknemers die educatief verlof nemen, wordt begrensd tot een bepaald bedrag. Dat bedrag wordt in principe jaarlijks geïndexeerd. Voor de periode van 1 september 2011 tot 31 augustus 2012 ligt dit algemeen loonplafond op 2.653 euro bruto per maand. Vorig schooljaar - 1 september 2010 tot 31 augustus 2011 - bedroeg dit 2.601 euro bruto per maand.

Nieuw: aanpassing forfait voor aanvraag terugbetaling

U kan de loonkosten van uw werknemers in het stelsel van het betaald educatief verlof gedeeltelijk recupereren. U vraagt bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg de terugbetaling van het loon én de sociale bijdragen die erop zijn verschuldigd: FOD WASO, Directie betaald educatief verlof, Ernest Blerotstraat 1 te 1070 Brussel. Let op, de terugvordering van de uitbetaalde uren is beperkt tot een forfaitair bedrag per lesuur. Het bedrag varieert naargelang het beschikbare budget en het opleidingstype. Voor dit schooljaar bedraagt het forfait per type van opleiding maximaal 21,23 euro per uur. Vorig schooljaar was dit 20,81 euro. 
U dient de aanvraag in na afloop van het schooljaar. U heeft 1,5 jaar de tijd om de terugbetaling aan te vragen. Die termijn gaat in op 1 januari van het jaar waarin de schuldvordering ontstaat. De dossiers voor het schooljaar 2010-2011 moet u ten laatste op 30 juni 2012 indienen.

Nieuw: behoud percentage werkgeversbijdrage

Het systeem van betaald educatief verlof wordt gefinancierd door werkgeversbijdragen en door de overheid. De werkgeversbijdrage voor de financiering blijft 0,05% voor het vierde kwartaal 2011 tot en met het derde kwartaal 2012. Dit percentage is al van toepassing sinds het vierde kwartaal 2009. Daarvoor bedroeg het 0,06%. De inhouding wordt verricht op de lonen die in aanmerking komen voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen.