Kent u de nieuwe regels inzake verslaggeving bij fusies en splitsingen?

Ondernemingen met fusie- of splitsingsplannen die hun voorstel neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel na 28 januari 2012, moeten rekening houden met nieuwe regels. Die regels hebben vooral betrekking op informatie- en verslaggevingsverplichtingen. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Wet van 8 januari 2012

Ondernemingen groeien sneller door fusies en overnames dan door het uitbreiden van hun productiecapaciteit. Maar heel wat vennootschapsrechtelijke informatieverplichtingen bij fusies zijn achterhaald. De administratieve lasten en de (te) uitgebreide verslaggevings- en informatieverplichtingen motiveren dan ook de recente wijzigingen aan het Wetboek van Vennootschappen. Die kwam er onder druk van Europa (omzetting van richtlijn 2009/109/EEG). De nieuwe regels gelden voor fusie door overneming, fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap en de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichtingen. Een gelijkaardige redenering en dezelfde versoepelingen gelden voor de splitsing van vennootchappen.

Openbaarmaking

Vroeger moesten het fusie- en splitsingsvoorstel, uiterlijk zes weken vóór de algemene vergadering die over de fusie of splitsing moet besluiten, openbaar worden gemaakt. Die openbaarmaking gebeurt via neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel én bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. Voortaan volstaat de bekendmaking van de mededeling met vermelding van een hyperlink naar de website van de vennootschap.

Controle

De commissaris of, wanneer die er niet is, een bedrijfsrevisor of een externe accountant maakt een schriftelijk verslag over het fusie- of splitsingsvoorstel. Hij moet verklaren of de ruilverhouding al dan niet redelijk is en de methoden aangeven volgens welke de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld. In het verslag moet hij ook de eventuele bijzondere moeilijkheden vermelden bij de waardering. Als alle vennoten en houders van andere effecten met stemrecht van alle betrokken vennootschappen ermee instemmen, is er nu geen controleverslag over het fusie of splitsingsvoorstel meer nodig.

Goedkeuring

Wanneer een naamloze vennootschap (NV) bij een fusie door overneming ten minste 90%, maar niet alle aandelen en andere effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, in de overgenomen NV houdt, is de goedkeuring van de fusie door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap niet vereist als aan bepaalde informatie- en openbaarmakingsverplichtingen is voldaan: de overnemende vennootschap maakt het fusievoorstel openbaar uiterlijk zes weken voor de datum van de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap of van de vennootschappen die over het fusievoorstel moeten besluiten en iedere aandeelhouder van de overnemende vennootschap heeft het recht ten minste een maand voor de hiervoor genoemde datum, op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de aan de fusie gerelateerde stukken. Eén of meerdere aandeelhouders die samen aandelen bezitten die minimum 5% van het gestort kapitaal vertegenwoordigen, kunnen alsnog een algemene vergadering over de fusie bijeenroepen.

Bij splitsing door overneming moet de algemene vergadering van de gesplitste vennootschap voortaan geen goedkeuring meer geven als alle aandelen in het bezit zijn van de verkrijgende vennootschappen.

Verslag

De raad van bestuur moet geen verslag meer maken over het fusievoorstel als alle vennoten van alle betrokken vennootschappen hiermee instemmen. Die mogelijkheid bestond al bij splitsingen.

Tussentijdse inlichtingen en cijfers

Tussentijdse inlichtingen zijn niet meer nodig, op voorwaarde dat alle vennoten en houders van andere effecten met stemrecht van alle vennootschappen die aan de fusie of de splitsing deelnemen het hierover eens zijn. Tussentijdse inlichtingen hebben betrekking op belangrijke wijzigingen in de activa en de passiva van het vermogen tussen de datum van opstelling van het fusie- of splitsingsvoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering die tot de fusie of splitsing besluit.
De vennootschap die een halfjaarlijks financieel verslag bekendmaakt en aan de vennoten beschikbaar stelt, moet geen tussentijdse cijfers opmaken speciaal voor de fusie- of splitsingsverrichting. Als de vennootschap geen halfjaarlijks financieel verslag bekendmaakt, dan kunnen de aandeelhouders en houders van andere effecten met stemrecht niettemin afzien van de verplichting tussentijdse cijfers te laten opstellen als zij hiermee allemaal instemmen.

Elektronische post

Een vennoot kan ermee instemmen stukken zoals het fusie- of splitsingsvoorstel en de jaarrekening van de laatste drie jaar van elke fuserende vennootschap langs elektronische post te ontvangen. Die instemming moet individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk gebeuren.
Onder de oude regeling moest de vennootschap de stukken op haar zetel ter kennisname aanbieden en kon een vennoot een afschrift krijgen. Voortaan moet de vennootschap de stukken gedurende een ononderbroken periode van een maand vóór de datum van de algemene vergadering kosteloos op haar website beschikbaar stellen. Als men die documenten op de website kan downloaden en afdrukken, moet de vennootschap ze niet meer naar de vennoten versturen, maar wel op de zetel ter inzage houden. De informatie moet gedurende één maand na het besluit van de algemene vergadering tot fusie of splitsing op de website blijven staan.

Uitkoopbod

Noteer nog dat voortaan het recht van uitkoop (squeeze out) ook mogelijk is bij een fusie door een NV die niet alle aandelen, maar ten minste 90% van de aandelen en van de andere effecten met stemrecht in de algemene vergadering, in de overgenomen NV bezit. De eigenaar kan niet te kennen geven dat hij geen afstand wil doen van zijn effecten.