De curatieve individuele beroepsopleiding: variante op de klassieke IBO met extra’s

Vindt u geen geschikte arbeidskrachten? Naast de 'gewone' individuele beroepsopleiding (IBO) organiseert de VDAB vanaf dit jaar ook curatieve IBO’s voor langdurig werkzoekenden. De curatieve IBO verschilt van de klassieke IBO wat duur en productiviteitspremie betreft.

Ontstaan: verkleinen werkloosheidsval

Sinds aanslagjaar 2008 kende de Vlaamse overheid een jobkorting toe aan iedereen die in het Vlaams gewest woont en een activiteitsinkomen heeft dat aan bepaalde voorwaarden voldoet. Die forfaitaire vermindering in de personenbelasting verdwijnt vanaf het aanslagjaar 2012 (inkomsten 2011). De Vlaamse regering schaft de jobkorting onder meer af omdat Europa niet akkoord gaat met het feit dat het Vlaams gewest de jobkorting niet toekent aan inwoners van een ander EU-land. Daarom heeft de Vlaamse regering alternatieven uitgewerkt, waaronder de “curatieve individuele beroepsopleiding” (C-IBO).

Vlaamse tewerkstellingsmaatregel

Via bemiddeling van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) kan u tegen gunstige voorwaarden een werkzoekende zelf opleiden binnen uw onderneming. De opleiding duurt 4 tot 26 weken (klassieke IBO) of 4 tot 52 weken (C-IBO). Is de opleiding een succes, dan krijgt de cursist een contract van onbepaalde duur.
Elke niet-werkende werkzoekende ingeschreven bij de VDAB en gedomicilieerd in België komt in aanmerking voor een IBO, ook werkzoekenden die geen uitkering ontvangen.

De C-IBO richt zich specifiek op langdurig werkzoekenden. Dit zijn werkzoekenden die minstens 12 maanden (jonger dan 25 jaar) of 24 maanden (ouder dan 25 jaar) zijn ingeschreven als niet-werkende werkzoekende. Hierbij krijgt de werkzoekende een begeleiding tijdens de sollicitatie, met de mogelijkheid van een voorafgaande stage en intensieve hulp. De Vlaamse overheid viseert vooral werkzoekenden met een “gecombineerde problematiek”: werkzoekenden met een arbeidshandicap of laaggeschoolde allochtonen. In 2012 worden 300 C-IBO's opgestart.

Productiviteitspremie

De IBO wordt vastgelegd in een opleidingscontract dat wordt ondertekend door de cursist, uw bedrijf en de VDAB. Bij deze overeenkomst hoort ook een opleidingsplan.
Tijdens de opleiding krijgt de cursist bovenop zijn uitkering een productiviteitspremie. De productiviteitspremie is een percentage van het verschil tussen het normale loon in de functie en de uitkering van de cursist (werkloosheid, leefloon of financiële maatschappelijke dienstverlening). Voor opleidingen van 4 tot 26 weken (één tot zes maanden) gaat het om:

100% in de laatste maand van de opleiding;

95% in de voorlaatste maand van de opleiding;

90% in de 3de laatste maand van de opleiding;

85% in de 4de laatste maand van de opleiding;

80% in de 5de laatste maand van de opleiding;

75% in de 6de laatste maand van de opleiding.

Duurt de opleiding langer dan 6 maanden, dan blijft het maximale percentage behouden voor elke extra maand. De cursist zonder vervangingsinkomen ontvangt van de VDAB of van de RVA een andere vergoeding én de productiviteitspremie.

Voordelig voor werkgever: geen loon of RSZ tijdens de opleiding

U betaalt tijdens de IBO geen loon of RSZ-bijdragen maar enkel de productiviteitspremie.
In het kader van een C-IBO wordt die productiviteitspremie trouwens betaald door de VDAB. Pas vanaf de 7e maand van de opleiding moet u aan de VDAB maandelijks een compensatie betalen. Dat bedrag komt overeen met de percentages van het verschil tussen het normale loon en de gemiddelde werkloosheidsuitkering. U betaalt wel de verplaatsingskosten (volgens cao) van de cursist en moet de cursist verzekeren tegen arbeidsongevallen.

Procedure

U kan een IBO aanvragen via het VDAB-kantoor of een online formulier invullen via http://www.vdab.be/werkgevers/ibo.
Ligt uw bedrijf in het Brussels hoofdstedelijk gewest, dan is Actiris - de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling  - verantwoordelijk voor de IBO: www.actiris.be.