CAO nr. 103: nieuwe regels tijdskrediet vanaf 1 september 2012

Als uw werknemers tijdskrediet opnemen, hebben ze recht op een uitkering van de RVA. Door het Regeerakkoord Di Rupo I van eind 2011 werden de voorwaarden voor het verkrijgen van die uitkering grondig gewijzigd. De verschillen tussen het recht op tijdskrediet en het recht op een uitkering die intussen waren ontstaan, zijn nu weggewerkt. Vanaf 1 september 2012 gelden nieuwe regels die we terugvinden in Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 103.

Forfaitaire onderbrekingsuitkering van de RVA

Werknemers die hun recht op tijdskrediet opnemen, het stelsel van loopbaanonderbreking voor werknemers en werkgevers uit de privé-sector, ontvangen voor die periode geen loon van de werkgever. Als compensatie voor het loonverlies krijgen zij maandelijks een forfaitaire onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). De werknemers genieten een ontslagbescherming en een terugkeergarantie naar hun oude of een vergelijkbare functie. 

Het recht op tijdskrediet en het recht op een uitkering bij tijdskrediet worden respectievelijk geregeld in collectieve arbeidsovereenkomsten (Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 van de Nationale Arbeidsraad) en in koninklijke besluiten (KB 25 augustus 2012 tot wijziging van het KB van 12 december 2011, BS 31 augustus 2012). De oude regeling rond tijdskrediet, opgenomen in de CAO nr. 77bis, geldt vanaf 1 september 2012 enkel nog als overgangsmaatregel voor een beperkt aantal situaties. 

Drie vormen van tijdskrediet

1. Tijdskrediet zonder motief

Het gewone tijdskrediet is een recht op voltijds tijdskrediet, halftijdse of 1/5-loopbaanvermindering zonder motief (d.w.z. zonder een reden op te geven) van (maximum)  12 maanden voltijds equivalent.

2. Tijdskrediet met motief

De regeling rond tijdskrediet voorziet ook in een bijkomend recht op voltijds tijdskrediet, halftijdse of 1/5-loopbaanvermindering met motief van 36 maanden:

om voor een kind te zorgen tot de leeftijd van 8 jaar;

voor het verlenen van palliatieve verzorging; 

voor het verlenen van bijstand of verzorging aan een zwaar ziek gezins- of familielid;

voor het volgen van een opleiding.

Voor dit bijkomend recht van 36 maanden kan een voltijds tijdskrediet of de halftijdse loopbaanvermindering maar worden opgenomen als uw sector of onderneming hierover een collectieve arbeidsovereenkomst heeft afgesloten.

Dit recht kan ook 48 maanden worden opgenomen:

om te zorgen voor een gehandicapt kind tot de leeftijd van 21 jaar;

voor het verlenen van bijstand of verzorging aan hun minderjarig zwaar ziek kind. 

Het krediet van 36 maanden wordt aangerekend op het krediet van 48 maanden en omgekeerd.

3. Tijdskrediet voor oudere werknemers

Een recht op landingsbanen bestaat voortaan in de vorm van een halftijdse of 1/5-loopbaanvermindering tot aan de pensioenleeftijd voor werknemers vanaf 55 jaar (i.p.v. 50 jaar) met een beroepsloopbaan van 25 jaar. Er zijn uitzonderingsregels voor werknemers vanaf 50 jaar: met een zwaar beroep, met een lange loopbaan, of in een bedrijf erkend als bedrijf in moeilijkheden of als bedrijf in herstructurering.

Voorwaarden

Wie van deze rechten gebruik wil maken, moet nog steeds aan een reeks voorwaarden voldoen. Zo moet u rekening houden met voorwaarden op het vlak van:  anciënniteit (bv. voor het niet-gemotiveerd tijdskrediet moet de werknemer 2 jaar die voorafgaan aan de aanvraag door een arbeidsovereenkomst met zijn werkgever zijn verbonden en een loopbaan van 5 jaar als werknemer hebben op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving),  het tewerkstellingspercentage voorafgaand aan de aanvraag, het bewijzen dat een bepaald motief aanwezig is, het indienen van een geldige aanvraag. Als u al in een systeem van tijdskrediet zit, dan zijn er eventueel overgangsbepalingen op u van toepassing.

Net zoals onder het oude stelsel van tijdskrediet blijft de 5%-drempel gelden. Als meer dan 5% van het totale aantal werknemers in uw onderneming of dienst tegelijkertijd afwezig (zal) zijn door tijdskrediet of loopbaanonderbreking op basis van de oude reglementering, dan zal een nieuwe aanvrager zijn recht niet onmiddellijk kunnen uitoefenen.