Europese blauwe kaart ingevoerd voor hooggekwalificeerde buitenlandse werknemers

Bent u op zoek naar hoogopgeleid personeel? Ondanks pijnlijke werkloosheidscijfers blijft het moeilijk om hooggekwalificeerd personeel te vinden. Maar met de Europese blauwe kaart kunnen hooggekwalificeerde werknemers van buiten de Europese Unie voortaan gemakkelijker aan de slag in ons land. Als u een niet-EER werknemer aanwerft, kijk dan na of die onder het nieuwe stelsel kan werken.

Tewerkstelling van niet-EER hooggekwalificeerde werknemers

De Europese Blauwe Kaart (EBK) of 'bluecard' is het resultaat van de omzetting in het Belgisch recht van een Europese richtlijn. Richtlijn 2009/50/EC voert een systeem in dat de onderdanen van derde landen en hun gezinnen in het kader van een hooggekwalificeerde baan soepeler toegang moet verlenen. De Europese blauwe kaart is een verblijfstitel én een arbeidskaart. De houder van zo'n kaart mag op het Belgisch grondgebied verblijven en er ook werken. Bepaalde categorieën van werknemers zoals gedetacheerde werknemers en seizoensarbeiders vallen buiten het toepassingsgebied van het nieuwe stelsel.

Toekenningsvoorwaarden inzake werkgelegenheid en verblijf

De toekenning van de Europese blauwe kaart is onderworpen aan voorwaarden. Als u een hooggekwalificeerde niet-EER werknemer wil aannemen, moet die werknemer:

een diploma hoger onderwijs bezitten voor studies van ten minste drie jaar;

een arbeidsovereenkomst hebben gesloten voor onbepaalde duur of voor een duur die gelijk of langer is dan 1 jaar;

een bruto jaarlijkse bezoldiging krijgen gelijk aan of meer dan 49.995 euro (jaarlijks te indexeren);

geldige reisdocumenten kunnen voorleggen; en

over een ziekteverzekering beschikken.

To do werkgever: voorlopige arbeidsvergunning aanvragen

Als de toekenningsvoorwaarden zijn vervuld, moet u een aanvraag voor een tijdelijke of voorlopige arbeidsvergunning indienen via de bevoegde gewestelijke migratiedienst. Die arbeidsvergunning is maximum 90 dagen geldig. Bij het aanvraagformulier voegt u een afschrift van de ondertekende geschreven arbeidsovereenkomst, een vertaald en gelegaliseerd afschrift van het diploma, en een afschrift van het paspoort of de verblijfstitel. De voorlopige arbeidsvergunning wordt opgestuurd binnen de 30 dagen. De Dienst Vreemdelingenzaken krijgt een afschrift. De aanvraag van een nieuwe voorlopige arbeidsvergunning verloopt op dezelfde manier. Dit gebeurt 2 maanden voor het einde van de geldigheid van de Europese blauwe kaart.

To do werknemer: verblijfsaanvraag regelen

Op basis van de voorlopige arbeidsvergunning moet de buitenlandse werknemer een machtiging tot verblijf of een verblijfsaanvraag indienen. Aan de diplomatieke post bij een verblijf in het buitenland of aan het gemeentebestuur van de plaats als hij in België verblijft moet hij alle nodige documenten bezorgen (zoals paspoort of verblijfstitel, medisch getuigschrift, ondertekende arbeidsovereenkomst).

Hij/zij krijgt dan een afschrift van de voorlopige arbeidsvergunning in afwachting van de toekenning van de Europese blauwe kaart door de Dienst Vreemdelingenzaken. Met dit afschrift kan de werknemer beginnen werken, voor zover hij zijn verblijf heeft aangevraagd en hier wettig verblijft. De blauwe kaart is 13 maanden geldig en hernieuwbaar. De hernieuwing moet binnen de geldigheidsduur van de lopende kaart plaatsvinden. Na twee jaar wordt de kaart voor 3 jaar uitgereikt.

Logischerwijs vervalt de voorlopige vergunning op de dag van de uitreiking van de Europese blauwe kaart; op de dag van de betekening van de weigering van de aanvraag voor een Europese blauwe kaart, en als de werknemer binnen de 90 dagen na de uitreiking van de voorlopige arbeidsvergunning geen aanvraag voor een Europese blauwe kaart heeft ingediend bij de Dienst Vreemdelingenzaken.

Arbeidskaart of vergunning B

Het systeem van de arbeidskaart of vergunning B voor hooggeschoold personeel blijft ook bestaan. Een arbeidskaart B wordt toegekend door het gewest aan personen die een diploma van hoger of universitair onderwijs bezitten en die een jaarlijkse bezoldiging ontvangen die hoger is dan 37.921 euro bruto (bedrag voor 2012).

Voor het aanvraagformulier voor het bekomen van een voorlopige arbeidsvergunning in het kader van de Europese blauwe kaart - klik hier