Tarieven wettelijke interestvoeten voor 2013

Als u betrokken bent bij een overeenkomst en u betaalt niet tijdig, dan kan de tegenpartij de achterstallige som mét interesten opeisen. De wettelijke interestvoet in burgerlijke en handelszaken daalt stevig van 4,25% in 2012 naar 2,75% in 2013. Bij handelstransacties tussen ondernemers, in fiscale en sociale zaken en bij overheidsopdrachten moet u rekening houden met andere interestvoeten.

Burgerlijke en handelszaken

De Federale Overheidsdienst Financiën deelt elk jaar in de loop van de maand januari de wettelijke interestvoet mee. Als één van de partijen bij een overeenkomst in burgerlijke zaken en in bepaalde handelszaken (bv. een transactie tussen een handelaar en een particulier) niet tijdig betaalt, kan de tegenpartij de achterstallige som mét interesten opeisen. In principe wordt de interest aangerekend die is bedongen in het contract zelf (contractuele interestvoet). De rechter heeft wel de bevoegdheid om overdreven contractuele interestvoeten te milderen. Pas als geen afspraken zijn gemaakt, geldt de wettelijke interestvoet. De wettelijke interestvoet wordt gevormd door de 12-maands Euribor-rentevoet van de maand december (0,542%) af te ronden naar het hogere veelvoud van 0,25% (0,75%) en te verhogen met 2%. De wettelijke interestvoet bedraagt zo 2,75% voor 2013. Hij blijft het hele jaar geldig.

Handelstransacties

Handelstransacties zijn transacties tussen ondernemingen onderling, of tussen ondernemingen en aanbestedende overheden voor diensten over het leveren van goederen of het presteren van diensten tegen vergoeding. Hij geldt dus voor kooplieden, vrije beroepen, ambachtslui en landbouwondernemingen. Bij handelstransacties wordt de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand toegepast. De wettelijke interestvoet bij betalingsachterstand in handelstransacties is alleen van toepassing als de partijen in hun contract geen andere interestvoet overeenkomen. De schuldeiser heeft “automatisch” recht op interesten als zijn schuldenaar hem te laat betaalt. Hij moet geen ingebrekestelling sturen. De interest is ook verschuldigd na het verstrijken van een overeengekomen betalingstermijn.
De halfjaarlijkse aanpassing van deze interestvoet wordt meegedeeld via een bericht in het Belgisch Staatsblad. Het percentage voor het eerste semester van 2013 bedraagt 8%.

Fiscale en sociale zaken

In fiscale zaken geldt een bijzondere regeling nl. een specifiek tarief van 7% per begonnen maand. Alleen wanneer uitdrukkelijk van dit tarief wordt afgeweken, geldt de wettelijke interestvoet.
De interestvoet in sociale zaken is sinds 2009 dezelfde als de interestvoet in fiscale zaken: 7%.

Overheidsopdrachten

Bij overheidsopdrachten die onder de Algemene Aannemingsvoorwaarden (AAV) vallen geldt een specifieke interestvoet. Om te bepalen welk percentage aan verwijlintresten u moet toepassen, moet u nagaan of de opdracht in kwestie is gegund vanaf 8 augustus 2002 of vóór 8 augustus 2002. Voor oude overheidsopdrachten bedraagt de interestvoet 3% en voor nieuwe overheidsopdrachten 8%. Voor overheidsopdrachten die niet onder de AAV vallen, geldt de wettelijke interestvoet.
Voor een overzicht van deze interesten - klik hier