Belgische Mededingingsautoriteit: nieuw formulier voor aanmelding concentraties

Ondernemingen die overgaan tot een concentratie moeten die vooraf melden aan de Belgische Mededingingsautoriteit. Voor de aanmelding van concentraties moeten de partijen voortaan het nieuwe ‘formulier CONC C/C’ gebruiken. Het nieuwe formulier werd afgestemd op het Wetboek van economisch recht dat eind maart 2013 werd ingevoerd.

Wetboek van economisch recht

De federale wetgever is dit jaar gestart met het bundelen van onze economische regelgeving in één Wetboek van economisch recht. Omdat het een grondige hervorming betreft, wordt het Wetboek gefaseerd ingevoerd. De wet van 15 september 2006 op de bescherming van de economische mededinging (WEBM) is intussen opgeheven en vervangen door Boek IV 'Bescherming van de mededinging' van het Wetboek van economisch recht. Ook Boek V 'De mededinging en de prijsevoluties' is al aan het Wetboek toegevoegd (zie ook ons artikel “Nieuwe mededingingswet hervormt Belgische Mededingingsautoriteit”, augustus 2013). De nieuwe regels zijn in werking getreden op 6 september 2013.

Belgische Mededingingsautoriteit

Onder de nieuwe wetgeving bestaat de mededingingsautoriteit nog maar uit één orgaan, de Belgische Mededingingsautoriteit (BMa), in plaats van uit twee organen, de Algemene Directie Mededinging en de Raad voor de Mededinging. De BMa zal bijgevolg bevoegd zijn voor het onderzoek naar én voor het nemen van beslissingen over inbreuken en aangemelde concentraties. Voor de aanmelding van die concentraties moeten de partijen voortaan een nieuw formulier gebruiken. Het formulier CON C/C voor de aanmelding van een concentratie werd afgestemd op het Wetboek van economisch recht. Het formulier geeft een overzicht van de inlichtingen die de partijen moeten verstrekken wanneer zij een aanmelding verrichten van een fusie, een verwerving of andere vorm van concentratie (bv. joint-venture, nl. als twee ondernemingen op duurzame manier een gemeenschappelijke onderneming oprichten).

In het geval van een fusie of bij de verwerving van de gezamenlijke zeggenschap over een onderneming moeten alle partijen bij de concentratie of alle partijen die de gezamenlijke zeggenschap verkrijgen, gezamenlijk de aanmelding verrichten bij de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit. In de andere gevallen moeten de betrokkenen die de concentratie tot stand hebben gebracht de aanmelding doen.

Verantwoordelijkheid voor de verstrekte informatie

Elke partij die de aanmelding verricht, is verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte informatie. Alle inlichtingen moeten volledig en juist zijn. Onjuiste of bedrieglijke inlichtingen worden als onvolledig beschouwd. Als een aanmelding onvolledig is, zal de auditeur de aanmeldende partijen of hun vertegenwoordigers daarvan schriftelijk en onverwijld op de hoogte brengen. Het opzettelijk of uit onachtzaamheid verstrekken van onjuiste of verdraaide gegevens kan worden beboet met boetes ten belope van 1% van de totale omzet gerealiseerd door de betrokken onderneming in België en bij de uitvoer.

Inhoud formulier CON C/C

Het nieuwe aanmeldingformulier 'formulier CONC C/C voor de aanmelding van een concentratie overeenkomstig artikel IV.10. van Boek IV. van het Wetboek van economisch recht' moet volgende gegevens bevatten: een beschrijving van de concentratie; informatie over de partijen; gegevens over de concentratie; gegevens over eigendom en zeggenschap;
over te leggen stukken; marktomschrijvingen; gegevens over de betrokken markten; de algemene situatie op de betrokken markten; een algemene marktsituatie en efficiëntieverbeteringen; de gevolgen van een gemeenschappelijke onderneming inzake samenwerking, en een verklaring waarbij onder meer de ondergetekenden erkennen dat zij de concentratie niet tot uitvoering mogen brengen vooraleer het Mededingingscollege een beslissing heeft genomen over de toelaatbaarheid ervan.

Voor een gezamenlijke aanmelding moet slechts één enkel formulier worden gebruikt. De aanmelding en haar bijlagen moeten in 3 exemplaren worden toegezonden ter attentie van de auditeur-generaal (het adres van het secretariaat wordt aangegeven op de website van de Belgische Mededingingsautoriteit).
Tegelijk moet een elektronische versie van de aanmelding worden verstuurd. De aanmelding moet in het Nederlands of in het Frans zijn opgesteld. Bijgevoegde documenten worden in hun oorspronkelijke taal overgelegd. Als ze niet in een van de nationale talen of in het Engels zijn, moeten ze worden vertaald in de taal van de aanmelding.

Ondernemingen die overgaan tot een concentratie zonder deze vooraf te melden, riskeren een geldboete ten belope van 1% van hun totale omzet.

Het formulier zit als bijlage bij het KB van 30 augustus 2013 (Belgisch Staatsblad 9 september 2013).