Strategische Transformatiesteun, nieuw Vlaams systeem voor investerings- en opleidingsprojecten

Sinds 2008 kunnen ondernemingen in Vlaanderen strategische investerings- en opleidingssteun aanvragen. In de plaats van die ‘strategische investerings- en opleidingssteun’ is er nu een nieuw steunsysteem: de “Strategische Transformatiesteun”. Door lagere instapdrempels en beoordelingen op maat moet dit steunsysteem een stuk toegankelijker worden voor kmo’s met risicovolle projecten bij een transformatie. Een woordje uitleg.

STS is opvolger van SIOS

Strategische Transformatiesteun (STS) is een financiële maatregel voor (groepen van) ondernemingen, die omvangrijke beroepsinvesteringen en opleidingsinspanningen realiseren in het Vlaams gewest in het kader van een strategisch transformatieproject. STS vervangt de Strategische Investerings- en Opleidingssteun (SIOS).

Kom ik in aanmerking?

Zowel kmo's als grote ondernemingen uit het Vlaams gewest komen in aanmerking voor opleidingssteun. Voor investeringssteun komen kmo's in heel Vlaanderen en grote ondernemingen wanneer ze gevestigd zijn in regionale steunzones, in aanmerking.
Ook samenwerkende ondernemingen kunnen een dossier indienen. De samenwerking moet bestaan uit minstens drie ondernemingen, die geen deel uitmaken van dezelfde bedrijvengroep.
Enkel ondernemingen die een aanvaardbare hoofdactiviteit uitoefenen, kunnen steun aanvragen. Het overgrote deel van de economische sectoren komt eigenlijk in aanmerking. Vzw's komen niet in aanmerking.

Komt mijn project in aanmerking?

In het kader van het Strategische Transformatiesteunsysteem financiert de Vlaamse regering risicovolle projecten in een geplande transformatie. Ze beschouwt als transformatieproject:

een gepland veranderingsproces in een onderneming of in een groep dat betrekking heeft op de implementatie van een strategie in de processen en de organisatie wat betreft innovatie, internationalisering en verduurzaming;

de implementatie en de vermarkting van innovaties, de invoering van nieuwe businessmodellen, de samenwerking met andere bedrijven of kennisinstellingen, het bewerken van nieuwe internationale markten met groeipotentieel, het efficiënter werken met materialen en energie en met een meer optimale benutting van menselijk potentieel;

het project dat leidt tot een versterking van de diverse waardeketens of clusters en zorgt voor een duurzame werkgelegenheid.

Op hoeveel steun kan ik rekenen?

De steun bestaat uit een basissteun voor het transformatieproject en een bonussteun voor de creatie van bijkomende tewerkstelling. De basissteun bedraagt 8% voor investeringen en 20% voor opleidingen. De basissteun wordt geplafonneerd op maximum 1 miljoen euro per onderneming. De bonussteun bedraagt maximaal 25% van de basissteun (dus maximaal  5% extra steun voor opleidingen en maximaal 2% extra steun voor investeringen), afhankelijk van de tewerkstellingstoename. De beloofde bijkomende tewerkstelling moet binnen maximaal 5 jaar, te rekenen vanaf de startdatum van de investeringen of de opleidingen, worden gerealiseerd.

Hoe vraag ik STS aan?

U vraagt Strategische Transformatiesteun aan via het aanvraagformulier dat u vindt op de website van het Agentschap Ondernemen vóór de start van het transformatieproject. Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier moet u samen met het transformatieplan en de andere bijlagen via e-mail bezorgen aan strategischesteun@vlaanderen.be. Bijlagen die u niet digitaal kan versturen, moet u binnen 15 werkdagen met de post versturen.
Een onderneming kan om het jaar een transformatieproject indienen.

Het Agentschap Ondernemen toetst de steunaanvragen aan de ontvankelijkheidscriteria. Dit betekent dat het nagaat of het effectief gaat om een strategisch transformatieproject aan de hand van het bijgevoegde transformatieplan. Via het financieel plan en via de ratio's solvabiliteit en liquiditeit checkt het Agentschap of de onderneming over voldoende financieringscapaciteit beschikt en financieel gezond is.
Uw projecten worden ingedeeld bij de projecten die niet worden gesteund, die onmiddellijk worden gesteund of bij degene die op een wachtlijst terechtkomen. Een project wordt opgenomen op de wachtlijst uiterlijk tot het einde van het daaropvolgende jaar. Voor de projecten die onmiddellijk of uiteindelijk toch worden gesteund legt het agentschap een voorstel tot toekenning van de steun voor: aan de Vlaamse minister van Economie als het steunbedrag minder of gelijk is aan 500.000 euro, of aan de Vlaamse Regering als het steunbedrag meer dan 500.000 euro bedraagt.