Hoe kan de fiscale bemiddelingsdienst u helpen?

Heeft u een probleem met de fiscus? Dan kan u zich natuurlijk altijd tot de rechtbank wenden. Maar weet u dat er alternatieve manieren zijn om het conflict op te lossen. Sinds 1 juni 2010 kan u immers ook bij de fiscale bemiddelingsdienst terecht. Deze autonome dienst binnen de FOD Financiën zoekt naar andere oplossingen, waar zowel de belastingplichtige als de fiscus zich in kunnen vinden.

Wat is de bemiddelingsdienst

De bemiddelingsdienst is een onpartijdig, onafhankelijk en deskundig orgaan. Hun bevoegdheid strekt zich uit over het ganse grondgebied van België. U hoeft dus niet te vrezen dat ze sowieso partij zullen trekken voor de administratie (bv. de ontvanger, de gewestelijk directeur).

U kan voor verschillende problemen bij de bemiddelingsdienst terecht. De dienst is bevoegd voor geschillen in de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de BNI, maar ook over de verschillende voorheffingen (roerende, onroerende en bedrijfsvoorheffing), de MIGB (voor zover de FOD de invordering ervan nog waarneemt) en btw-invorderingen.

Nadat de dienst in een conflict is tussengekomen en beide partijen heeft gehoord, stelt ze een bemiddelingsverslag op. Dat verslag heeft op zich geen dwingend of bindend karakter ten overstaan van hen (tgo belastingplichtige noch administratie). Het is evenmin vatbaar voor beroep bij de administratie of het gerecht. Het  bemiddelingsverslag zal wel deel uitmaken van het administratieve dossier dat aan de rechtbank van eerste aanleg wordt voorgelegd als er alsnog een gerechtelijke procedure van zou komen (omdat u de beslissing van de directeur wil aanvechten).

Bij de vestiging van de aanslag: enkel tussenkomst in bezwaarprocedure

In de fase van de vestiging van de belastingaanslag kan de fiscale bemiddelingsdienst enkel tussenkomen als er een bezwaar hangende is. Als de gewestelijk directeur zich al heeft uitgesproken en u het niet met zijn beslissing eens bent, kan u geen beroep meer doen op bemiddeling, dan moet u naar de rechtbank.

Let wel op: tijdens de bemiddeling zijn de termijnen voor het bezwaar enz. niet geschorst. De termijnen blijven dus verder lopen...

Tijdens de invordering

Tijdens de hele invorderingsfase (directe belastingen en btw) kan u steeds bij de bemiddelingsdienst aankloppen.

In tijden van economische crisis hebben mensen vaak problemen om hun (belasting)schulden onmiddellijk te betalen. In principe mag de ontvanger de belastingplichtige in dat geval een uitstel van betaling geven, of een gespreide betaling van de belastingschuld toestaan. Een akkoord hierover bekomen met de ontvanger is niet altijd makkelijk. Ook hier kan de bemiddelingsdienst een rol spelen. Vooraleer u zich tot de bemiddelingsdienst wendt, moet u wel eerst proberen het uitstel van de ontvanger zelf te krijgen. Pas als die weigert, kan u de dienst inschakelen.

Tijdens de invordering kunnen er natuurlijk nog andere conflicten ontstaan, waarbij de tussenkomst van de bemiddelingsdienst interessant kan zijn: als de ontvanger naar de beslagrechter is getrokken, als de ontvanger de terug te betalen belastingen inhoudt omdat de belastingplichtige ook (betwiste) belastingen verschuldigd is, ... 

Praktisch

U kan zich als belastingschuldige richten tot de bemiddelingsdienst. Ook uw echtgenoot op wiens goederen de belastingschuld kan worden ingevorderd, heeft deze mogelijkheid. Tenslotte mag u zich ook laten vertegenwoordigen door iedereen die voorzien is van een geldig mandaat of volmacht.

Een vraag aan de bemiddelingsdienst is niet aan formaliteiten onderworpen. Maar de dienst zelf vraagt om enkele gegevens toch mee te geven. U bent daartoe niet verplicht, maar het helpt wel om beter en sneller geholpen te worden:

uw naam en voornaam of de handelsbenaming van uw vennootschap; 

uw nationaal nummer of btw-nummer van uw onderneming; 

uw adresgegevens: volledig adres, telefoonnummer en e-mailadres; 

uw hoedanigheid: bv. bestuurder, zaakvoeder, mandataris;

het aanslagjaar en inkomstenjaar waarop het geschil slaat; 

artikelnummer, andere referenties ...

De bevoegde dienst wordt dan op de hoogte gesteld dat er een bemiddelingsprocedure loopt.

Als uw aanvraag onontvankelijk is (bv. er is geen bezwaar hangende, er is al een directoriale beslissing), zal de dienst u daarvan op de hoogte brengen. Tegen die beslissing kan u geen beroep instellen.

Om het u makkelijk te maken, geven we u nog de contactgegevens van de bemiddelingsdienst mee:
Fiscale bemiddelingsdienst
Koning Albert II-laan 33 bus 46
1030 Brussel
0257/623 60
fiscaal.bemiddelaars@minfin.fed.be

Meer info vindt u nog op: www.fiscalebemiddeling.be