Juridisch kader voor ambachtssector is een feit

Bent u actief in de ambachtssector? Een nieuw juridisch kader voor deze sector maakt dat ambachtslieden worden beschouwd als een volwaardige categorie van zelfstandigen. Het wettelijk statuut en de erkenning als ambachtsman of als ambachtsonderneming levert een aantal voordelen op.

Criteria hoedanigheid ambachtsman/ambachtsonderneming

De ambachtelijke activiteit is economisch en cultureel zeker waardevol. Deze sector vertegenwoordigt immers 35% van alle btw-plichtige vennootschappen in ons land en zorgt voor een tewerkstelling van 320.000 personen. De lang aangekondigde wettelijke definitie van ambachtsman is eindelijk een feit met de wet van 19 maart 2014 (Belgisch Staatsblad van 15 april 2014). De definitie maakt van de ambachtslieden volwaardige zelfstandigen.

De ambachtsman of de ambachtsonderneming is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon 1° actief in de productie, de transformatie, de reparatie, de restauratie van voorwerpen, de levering van diensten waarvan 2° de activiteiten in essentie betrekking hebben op manuele aspecten, op een authentiek karakter, en 3° die een zekere kennis ontwikkelen gericht op kwaliteit, traditie, creatie of innovatie. Bovendien moet de belanghebbende 4° minder dan 20 werknemers tewerkstellen.
Om te worden erkend als ambachtsman moet de ambachtsman of ambachtsonderneming 5° ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen als handelsonderneming, als ambachtsonderneming of als niet-handelsonderneming naar privaatrecht voor de uitoefening van een of verschillende ambachtelijke activiteiten.

De wet van 19 maart 2014 is niet van toepassing op personen die een ambachtelijk beroep uitoefenen in het kader van een arbeidsovereenkomst.
Via een koninklijk besluit kunnen er andere specifieke regels worden vastgelegd voor bepaalde sectoren.

Aanvraag erkenning bij Commissie Ambachtslieden

Wil u worden erkend als ambachtsman, dan verstuurt u via een aangetekend schrijven of via e-mail een ingevuld en ondertekend inlichtingenformulier naar de Commissie Ambachtslieden.
De Commissie Ambachtslieden onderzoekt of uw aanvraag aan alle erkenningsvoorwaarden voldoet. Beslist de Commissie niet binnen de toegekende termijn, dan wordt de beslissing als negatief beschouwd. De gunstige beslissing van de Commissie Ambachtslieden wordt gedateerd en met een aangetekend schrijven betekend. Deze beslissing is 6 jaar geldig en vangt aan op de eerste dag die volgt op de datum waarop ze werd genomen.

Uiterlijk een maand voor het einde van de erkenning betekent de Commissie Ambachtslieden haar beslissing over het al dan niet verlengen van de geldigheidsduur aan de ambachtsman. Beslist de Commissie niet binnen deze termijn, dan wordt de erkenning ingetrokken.
De zittingen van de Commissie zijn niet openbaar. U wordt op de hoogte gebracht van de zittingsdatum. Uw aanwezigheid op de zitting is niet vereist.
Wie hoger beroep wil indienen tegen de beslissingen van de Commissie Ambachtslieden, doet dit bij de Raad Ambachtslieden. Dit kan elektronisch of per aangetekend schrijven. De gunstige beslissing in hoger beroep doet de beslissing van de Commissie Ambachtslieden met terugwerkende kracht teniet.

Voordelen erkenning

De erkenning als ambachtsman door de Commissie ambachtslieden levert een aantal voordelen op.
De beroepstitel zal worden opgenomen in een register van ambachtslieden. Dit register wordt elektronisch toegankelijk op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (http://economie.fgov.be). In dat register zullen dus alle ambachtslieden staan aan wie de hoedanigheid van ambachtsman werd toegekend en de beslissingen over de intrekking van de erkenning als ambachtsman.
Het is ook de bedoeling dat de Hoge Raad voor Zelfstandigen en de KMO kortelings een logo voorstelt waarmee de zelfstandige of de bedrijfsleider zich als erkende ambachtslieden bekend kunnen maken.
Ten slotte krijgt de ambachtsman ook een betere bescherming van zijn knowhow. Door de wettelijke erkenning kunnen specifieke promotieacties voor de ambachtslieden worden ontwikkeld.

Sancties

Personen die onterecht aanspraak maken op de hoedanigheid van ambachtsman (geen erkenning hebben), mogen zich verwachten aan sancties voorzien in de Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.