Nieuwsberichten

27.09.2012 - De arbeidsongevallenverzekering in het kort

Bijna elke werkgever moet een arbeidsongevallenverzekering afsluiten. Hoewel de arbeidsongevallenvergoeding in principe is gebaseerd op het werkelijke loon van de werknemer, voorziet de wet in een minimum- en maximumloon. Die grensbedragen worden geïndexeerd. De FOD Sociale Zekerheid heeft de geïndexeerde loongrenzen bekendgemaakt. De nieuwe bedragen zijn van kracht sinds 1 januari 2012. We zetten de regeling kort uiteen.
Lees meer

24.09.2012 - Hoe een vzw oprichten? Online via e-griffie.be

Wil u een vzw oprichten? Dan moet u niet meer naar de rechtbank van koophandel om de oprichtingsakte neer te leggen. Met e-griffie kan u uw documenten elektronisch indienen op eender welk tijdstip. Na elektronische betaling wordt uw vzw opgericht in de Kruispuntbank van Ondernemingen en volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Lees meer

21.09.2012 - Verbouwingswerken in een ‘oud’ gebouw: recht op verlaagd btw-tarief?

Wie belangrijke verbouwingswerken plant, weet dat de verschuldigde btw daarbij een flinke hap uit het budget kan betekenen. In principe zal het btw-tarief immers 21% bedragen. Soms kunnen de verbouwingswerken echter gebeuren aan het verlaagd tarief van 6%. Dat kan natuurlijk een grote besparing opleveren.
Lees meer

18.09.2012 - Pensioensparen: sparen of verzekeren?

Het wettelijk pensioen dat de overheid u uitbetaalt, zal in de toekomst wellicht niet voldoende zijn. Het is dan ook noodzakelijk dat u zelf een appeltje voor de dorst voorziet voor na uw pensioen. Door aan pensioensparen te doen, kan dat op een fiscaal interessante manier.
Lees meer

14.09.2012 - Tijdelijke werkloosheid: elektronische aangifte van eerste schorsingsdag wordt algemene regel

De strijd tegen de sociale en fiscale fraude van onze regering gaat verder. Wanneer u kiest voor tijdelijke werkloosheid moet de aangifte van de eerste schorsingsdag aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening elektronisch gebeuren. Deze maatregel zal gelden voor alle sectoren, niet alleen voor de bouwsector.
Lees meer

10.09.2012 - Vanaf 2013 verrekening verkeersboetes via de belastingen

Vanaf volgend jaar kan de fiscus het bedrag van een onbetaalde verkeersboete afhouden van uw belastingen. De regering Di Rupo heeft een systeem uitgewerkt waarbij u niet meer automatisch voor de politierechtbank moet verschijnen bij een betwisting.
Lees meer

08.09.2012 - Verhuren: het kan ook anders

Uit de verhuur van onroerende goederen kan u heel wat inkomsten verwerven. Wie zich begeeft op de particuliere huurmarkt loopt echter ook heel wat risico’s : aan de ene kant vraagt het kopen, herstellen en onderhouden van woningen een grote investering, aan de andere kant zijn niet alle huurders even betrouwbaar en solvabel. Uw panden verhuren aan een sociaal verhuurkantoor is als alternatief dan ook het overwegen waard.
Lees meer

05.09.2012 - Wat u moet weten over beleggingsverzekeringen

TAK 21, TAK 23, TAK 26: u heeft er ongetwijfeld al van gehoord. Maar misschien weet u niet precies hoe de vork juridisch en fiscaal in de steel zit. We gidsen u graag in enkele stappen door dit ingewikkelde doolhof. Bij ieder van deze beleggingsvormen geven we daarvoor kort de juridische en fiscale aspecten weer.
Lees meer

01.09.2012 - Kosten voor kinderopvang: wat is er aftrekbaar?

Kinderen naar de crèche brengen of in de naschoolse opvang achterlaten, is een dure affaire. Gelukkig heeft ook de overheid dat ingezien. Daarom zijn de kosten voor kinderopvang deels aftrekbaar van uw belastingen
Lees meer

31.08.2012 - Het verdelingsrecht: de zogenaamde ‘miserietaks’ toegelicht

Na veel discussie werden in het Vlaams parlement de nieuwe regels inzake het ‘verdelingsrecht’ goedgekeurd. Het tarief van deze belasting gaat omhoog van 1% naar 2,5%. Gelukkig worden er wel enkele sociale correcties aangebracht. In de komende paragrafen bekijken we de nieuwe Vlaamse regels van naderbij.
Lees meer

27.08.2012 - Regelgeving extralegale pensioenen gewijzigd

De wettelijke pensioenleeftijd wordt vanaf 2016 verhoogd tot 62 jaar. Hierbij aansluitend wordt ook de fiscale behandeling van extralegale pensioenen gewijzigd. We gidsen u graag door dit ingewikkelde doolhof.
Lees meer

24.08.2012 - Hof van Justitie over het doel van jaarlijkse vakantie bij ziekte

Niemand is graag ziek en zeker niet tijdens zijn vakantie. Maar alleen als u ziek wordt voor de start van uw vakantie, mag u de ziektedagen die overlappen met uw vakantiedagen nadien opnemen. Het Europees Hof van Justitie ziet dat anders. In een arrest van 21 juni 2012 bepaalt het Hof dat een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantieperiode, het recht heeft die vakantiedagen later op te nemen. Wat zijn de gevolgen van deze uitspraak voor België?
Lees meer

21.08.2012 - Een nieuw vakantierecht dankzij Europa: de “aanvullende vakantie”

Goed nieuws voor alle beginnende en hervattende werknemers. Ook wie pas aan de slag gaat of na een lange onderbreking opnieuw begint te werken, heeft recht op vakantie en op vakantiegeld. Het nieuwe systeem van “aanvullende vakantie” is voor de eerst maal van toepassing op de vakantie die in 2012 wordt opgenomen en vult het gewone vakantiestelsel aan.
Lees meer

19.08.2012 - Nieuw in de aangifte vennootschapsbelasting

Ook de aangifte in de vennootschapsbelasting gebeurt meer en meer online, via Biztax. Wie BizTax gebruikt heeft nog tot eind september om zijn aangifte in te dienen. Zoals elk jaar werd er ook dit jaar weer heel wat aan de aangifte gesleuteld. We geven u graag wat meer uitleg bij de belangrijkste nieuwigheden.
Lees meer

16.08.2012 - Taxatie volgens tekenen en indiciën

Wanneer u een uitgavenpatroon heeft dat niet overeenkomt met de graad van gegoedheid die blijkt uit uw aangegeven inkomsten, kan u belast worden op basis van tekenen en indiciën. Hoe zit dat eigenlijk precies?
Lees meer

13.08.2012 - Betaald educatief verlof voor schooljaar 2012-2013 uitgebreid voor opleidingen tot knelpuntberoepen

Vanaf dit schooljaar hebben uw werknemers in bepaalde gevallen recht op 180 uren betaald educatief verlof voor opleidingen tot een knelpuntberoep. Ook voor opleidingen die leiden naar een eerste diploma of getuigschrift hoger secundair onderwijs mogen ze op het werk afwezig zijn met behoud van hun loon. U heeft recht op een forfaitaire terugbetaling door de overheid.
Lees meer

10.08.2012 - Crowdfunding: aanvullende of alternatieve financiering voor uw onderneming

De laatste maanden worden in België meer initiatieven rond “crowdfunding” gelanceerd. Wil u ook een crowdfunding-initiatief opzetten of geld investeren via crowdfunding? De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft op haar website een mededeling over crowdfunding gepubliceerd. Promotoren van crowdfundingprojecten moeten zo wegwijs raken in de verschillende financiële wetgevingen. Consumenten worden op de mogelijke risico’s gewezen.
Lees meer

06.08.2012 - Successierechten: Nieuwe notificatieprocedure voor fiscale schulden bij overlijden

Vanaf 1 juli 2012 moeten notarissen en ontvangers van successierechten bij de opmaak van een akte of attest van erfopvolging dit aan de fiscus laten weten. De fiscus stuurt vervolgens een kennisgeving waarin staat of er nog belastingschulden openstaan op naam van de overledene. Pas nadat u de openstaande belastingschulden betaalt, zal u het geld van uw erfenis krijgen.
Lees meer

02.08.2012 - Successie- en registratierechten na de nieuwe antimisbruikbepaling

In een vorige bijdrage gingen we al dieper in op de gesplitste aankoop van blote eigendom en vruchtgebruik. We stelden daarbij de vraag welk standpunt de administratie zou innemen. In een circulaire van 19 juli heeft de administratie haar interpretatie van fiscaal misbruik in registratie- en successierechten uit de doeken gedaan.
Lees meer

31.07.2012 - Waarom kiezen voor leasing?

Grote investeringen gepland? Dat bent u zeker op de hoogte van de vele wijzen waarop u deze kan financieren: aankoop met eigen middelen, een kredietovereenkomst afsluiten met een financiële instelling, een operationele of financiële lease aangaan. Waarom zou u als ondernemer uit al die mogelijkheden voor ‘leasing’ kiezen? In de volgende paragrafen zetten we een aantal voordelen op een rijtje.
Lees meer

26.07.2012 - Kosten fiscaal advies aftrekbaar?

Zijn de kosten die u maakt voor het nakomen van uw fiscale verplichtingen aftrekbare beroepskosten ? Het antwoord is niet eenduidig.
Lees meer

23.07.2012 - Ombudsman van de Verzekeringen stelt rapport 2011 voor met tips

Eind april stelde de Ombudsman van de Verzekeringen zijn rapport voor 2011 voor. In totaal ontving de Ombudsdienst 4.096 klachten, een toename van 8% tegenover 2010. De stijging is het gevolg van de uitzonderlijke weersomstandigheden tijdens het tweede semester van 2010 en begin 2011, die talrijke schadegevallen veroorzaakte. Daarnaast werd het aantal klachten ook beïnvloed door maatregelen van de verzekeringsondernemingen om de gevolgen van de economische crisis te bestrijden.
Lees meer

20.07.2012 - Ouderschapsverlof voortaan vier maanden

Vanaf 1 juni 2012 is de duur van het ouderschapsverlof uitgebreid van drie naar vier maanden. Wil u deze bijkomende maand ouderschapsverlof opnemen, dan moet u voldoen aan de gewone voorwaarden die gelden voor ouderschapsverlof. U mag voortaan ook een aangepaste arbeidsregeling of werkrooster aanvragen voor maximum zes maanden volgend op je ouderschapsverlof. Beide nieuwigheden vloeien voort uit een Europese richtlijn van 8 maart 2012.
Lees meer

17.07.2012 - Leeftijdspiramide gaat rol spelen bij collectief ontslag

Collectief ontslag zal niet langer vooral de oudere of duurdere medewerkers treffen. Wil u overgaan tot collectief ontslag, dan moet u rekening houden met een leeftijdspiramide in uw onderneming. De ontslagen werknemers moeten evenredig worden verdeeld over drie leeftijdsgroepen.
Lees meer

15.07.2012 - Successie- en registratierechten: kan een gesplitste aankoop vruchtgebruik en blote eigendom nog?

Als u samen met uw kinderen een onroerend goed wil kopen, kan u dat bijvoorbeeld doen via een gesplitste aankoop. De fameuze nieuwe antimisbruikbepaling, die nu ook van toepassing is in de successierechten, zou echter wel eens roet in het eten kunnen gooien. We lichten toe.
Lees meer

12.07.2012 - Werken in het buitenland: de fiscale gevolgen in een notendop

Als u woont in België, maar werkt in een ander land, loopt u het risico tweemaal belastingen te moeten betalen op hetzelfde inkomen. Een eerste keer in België, omdat hier het ‘wereldwijd inkomen’ van alle Belgische rijksinwoners wordt belast. Een tweede maal in het land waar u werkt, omdat de meeste landen eveneens het inkomen belasten dat op hun grondgebied wordt verdiend, ongeacht of de genieter er woont of niet.
Lees meer

09.07.2012 - Waarom geen investeringsreserve aanleggen?

Ondernemingen kunnen sinds aanslagjaar 2004 belastingvrij een investeringsreserve aanleggen. Met deze maatregel wil de overheid de zelffinanciering van vennootschappen aanmoedigen. Na de invoering van de ‘notionele interestaftrek’ nam het succes van de investeringsreserve af. Toch blijft het voor kleine vennootschappen een interessante optie. Om er van te kunnen genieten, moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn.
Lees meer

06.07.2012 - Verlies van maatschappelijk kapitaal: de ene belanghebbende is de andere niet

Bij verlies van maatschappelijk kapitaal moet de alarmbelprocedure worden gevolgd. Wanneer het netto-actief is gedaald onder het wettelijk minimumkapitaal kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. Wie kan er allemaal belang bij hebben om de vennootschap te laten ontbinden? Het Wetboek van Vennootschappen definieert het begrip “belanghebbende” niet. Waar de wet zwijgt, spreken de rechters.
Lees meer

02.07.2012 - Voordeel in natura: waardering van tablet door RSZ en fiscus

Hebben uw werknemers een tablet van het werk die ze voor privédoeleinden mogen gebruiken? Dan zijn op dit voordeel in natura socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd. De bepaling van de waarde van dit voordeel door de RSZ en door de fiscus is een apart verhaal.
Lees meer

29.06.2012 - Beroepskosten : welke kledijkosten zijn aftrekbaar ?

Welke beroepskosten zijn aftrekbaar en welke niet ? Dat is niet altijd even duidelijk. In dit artikel bekijken we hoe het zit met kledijkosten. Deze zijn in de regel niet aftrekbaar, maar in sommige gevallen wel.
Lees meer

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  [30]  31  32  33