Nieuwsberichten

28.10.2012 - CAO nr. 103: nieuwe regels tijdskrediet vanaf 1 september 2012

Als uw werknemers tijdskrediet opnemen, hebben ze recht op een uitkering van de RVA. Door het Regeerakkoord Di Rupo I van eind 2011 werden de voorwaarden voor het verkrijgen van die uitkering grondig gewijzigd. De verschillen tussen het recht op tijdskrediet en het recht op een uitkering die intussen waren ontstaan, zijn nu weggewerkt. Vanaf 1 september 2012 gelden nieuwe regels die we terugvinden in Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 103.
Lees meer

25.10.2012 - Hogere RSZ-bijdrageverminderingen voor de eerste drie aanwervingen

Bent u een nieuwe werkgever die een eerste, tweede of derde werknemer in dienst wil nemen? Dan kan u voor deze werknemers tijdelijk verminderingen krijgen op de werkgeversbijdragen aan de Rijksdienst voor Sociale zekerheid. Vanaf 1 oktober 2012 worden die bijdrageverminderingen verhoogd. En vanaf 1 januari 2013 zullen die nieuwe hogere verminderingen ook gelden voor de eerste drie werknemers die al in dienst waren vóór 1 oktober 2012.
Lees meer

22.10.2012 - Databank Aanvullende Pensioenen of DB2P verder geoptimaliseerd

Het wijzigen van gegevens in de Databank Aanvullende Pensioenen of DB2P is onlangs gewijzigd. Vooral verzekeraars en pensioenfondsen moeten aan de databank gegevens meedelen. Werkgevers hebben meestal geen verplichtingen terzake. Maar kent u de uitzonderingen op deze regel en de impact als u de verplichtingen niet naleeft?
Lees meer

19.10.2012 - Onderverhuring: een goed idee?

Via een tussenpersoon kan u een onroerend goed waarvan u eigenaar bent, verhuren aan uw eigen vennootschap. Zo kan u geld uit uw vennootschap halen. Maar is dat wel een goed idee? Het heeft voordelen en nadelen. We sommen ze voor u op.
Lees meer

15.10.2012 - Nogmaals over bedrijfswagens

Sinds de regering Di Rupo het systeem van de bedrijfswagens heeft gewijzigd, blijven er onduidelijkheden en discussies opduiken. De wetgever heeft al verschillende keren ingegrepen en ook de administratie heeft al meermaals van zich laten horen. Begin oktober kwam de fiscus nog maar eens op de proppen met een aanvulling op hun lijst van ‘frequently asked questions’. We lichten twee opvallende punten toe.
Lees meer

12.10.2012 - Nu ook wettelijk kader voor uitgifte van covered bonds in België

Belgische kredietinstellingen mogen sinds kort ook covered bonds uitgeven. Dit is goed nieuws voor de banken én voor de bedrijven. Covered bonds helpen banken om zich op lange termijn te financieren op de markt en hierdoor kunnen zij ook makkelijker langetermijnkredieten toestaan aan ondernemingen.
Lees meer

10.10.2012 - Schenking van familiale bedrijven: het vervolg

Het schenken van uw familiebedrijf aan uw kinderen kan sinds begin dit jaar belastingvrij in het Vlaams Gewest. Niet elke schenking komt echter zomaar voor deze gunstige maatregel in aanmerking. Er moeten verschillende voorwaarden vervuld worden. In een vorige bijdrage bespraken we al één hiervan: de participatievoorwaarde. Vandaag belichten we één van de andere voorwaarden.
Lees meer

08.10.2012 - De impact voor werkgevers van de nieuwe wet ter bestrijding van de loonkloof

Op onze arbeidsmarkt bestaat er nog altijd een loonkloof tussen mannen en vrouwen. Een nieuwe wet wil dit bestrijden met maatregelen op interprofessioneel, sectoraal en ondernemingsniveau. Die maatregelen moeten vanaf 7 september 2012 functiewaarderingen en -classificaties genderneutraal maken. Als werkgever ontsnapt u niet aan nieuwe administratieve verplichtingen.
Lees meer

04.10.2012 - In hoeverre moet de fiscus mijn privacy respecteren?

De fiscus moet de privacy van de belastingplichtigen respecteren. Op 1 januari 2013 treedt er echter een nieuwe wet in werking die hierop een aantal uitzonderingen invoert. De belastingplichtige is vanaf dan dus minder goed beschermd tegen de fiscale administratie. Moeten we ons zorgen maken?
Lees meer

01.10.2012 - Meeneembaarheid: wat is dat precies?

Wie in België een woning koopt, moet daar belastingen (registratierechten) op betalen. In Vlaanderen bedraagt het tarief in principe 10%, of 5% als u een meer bescheiden woning koopt (het bekende ‘klein beschrijf’). Wat gebeurt er dan als u uw woning verkoopt en een nieuwe koopt?
Lees meer

30.09.2012 - Bedrijfsinvesteringen: Vlaamse Waarborgregeling wordt aangepast

U bent een starter, vrij beroeper, kmo of grote onderneming met een project. De bank wil u wel krediet verschaffen voor de vereiste investeringen maar eist garanties. Dan kan u een beroep doen op de Vlaamse Waarborgregeling. De Vlaamse regering heeft een principeakkoord bereikt om de bestaande regeling bij een economische crisis aan te passen met bijkomende vormen van overbruggingsfinanciering. Ze wil ook de risico’s voor het Vlaamse gewest die verbonden zijn aan de Waarborgregeling, beter kunnen sturen.
Lees meer

27.09.2012 - De arbeidsongevallenverzekering in het kort

Bijna elke werkgever moet een arbeidsongevallenverzekering afsluiten. Hoewel de arbeidsongevallenvergoeding in principe is gebaseerd op het werkelijke loon van de werknemer, voorziet de wet in een minimum- en maximumloon. Die grensbedragen worden geïndexeerd. De FOD Sociale Zekerheid heeft de geïndexeerde loongrenzen bekendgemaakt. De nieuwe bedragen zijn van kracht sinds 1 januari 2012. We zetten de regeling kort uiteen.
Lees meer

24.09.2012 - Hoe een vzw oprichten? Online via e-griffie.be

Wil u een vzw oprichten? Dan moet u niet meer naar de rechtbank van koophandel om de oprichtingsakte neer te leggen. Met e-griffie kan u uw documenten elektronisch indienen op eender welk tijdstip. Na elektronische betaling wordt uw vzw opgericht in de Kruispuntbank van Ondernemingen en volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Lees meer

21.09.2012 - Verbouwingswerken in een ‘oud’ gebouw: recht op verlaagd btw-tarief?

Wie belangrijke verbouwingswerken plant, weet dat de verschuldigde btw daarbij een flinke hap uit het budget kan betekenen. In principe zal het btw-tarief immers 21% bedragen. Soms kunnen de verbouwingswerken echter gebeuren aan het verlaagd tarief van 6%. Dat kan natuurlijk een grote besparing opleveren.
Lees meer

18.09.2012 - Pensioensparen: sparen of verzekeren?

Het wettelijk pensioen dat de overheid u uitbetaalt, zal in de toekomst wellicht niet voldoende zijn. Het is dan ook noodzakelijk dat u zelf een appeltje voor de dorst voorziet voor na uw pensioen. Door aan pensioensparen te doen, kan dat op een fiscaal interessante manier.
Lees meer

14.09.2012 - Tijdelijke werkloosheid: elektronische aangifte van eerste schorsingsdag wordt algemene regel

De strijd tegen de sociale en fiscale fraude van onze regering gaat verder. Wanneer u kiest voor tijdelijke werkloosheid moet de aangifte van de eerste schorsingsdag aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening elektronisch gebeuren. Deze maatregel zal gelden voor alle sectoren, niet alleen voor de bouwsector.
Lees meer

10.09.2012 - Vanaf 2013 verrekening verkeersboetes via de belastingen

Vanaf volgend jaar kan de fiscus het bedrag van een onbetaalde verkeersboete afhouden van uw belastingen. De regering Di Rupo heeft een systeem uitgewerkt waarbij u niet meer automatisch voor de politierechtbank moet verschijnen bij een betwisting.
Lees meer

08.09.2012 - Verhuren: het kan ook anders

Uit de verhuur van onroerende goederen kan u heel wat inkomsten verwerven. Wie zich begeeft op de particuliere huurmarkt loopt echter ook heel wat risico’s : aan de ene kant vraagt het kopen, herstellen en onderhouden van woningen een grote investering, aan de andere kant zijn niet alle huurders even betrouwbaar en solvabel. Uw panden verhuren aan een sociaal verhuurkantoor is als alternatief dan ook het overwegen waard.
Lees meer

05.09.2012 - Wat u moet weten over beleggingsverzekeringen

TAK 21, TAK 23, TAK 26: u heeft er ongetwijfeld al van gehoord. Maar misschien weet u niet precies hoe de vork juridisch en fiscaal in de steel zit. We gidsen u graag in enkele stappen door dit ingewikkelde doolhof. Bij ieder van deze beleggingsvormen geven we daarvoor kort de juridische en fiscale aspecten weer.
Lees meer

01.09.2012 - Kosten voor kinderopvang: wat is er aftrekbaar?

Kinderen naar de crèche brengen of in de naschoolse opvang achterlaten, is een dure affaire. Gelukkig heeft ook de overheid dat ingezien. Daarom zijn de kosten voor kinderopvang deels aftrekbaar van uw belastingen
Lees meer

31.08.2012 - Het verdelingsrecht: de zogenaamde ‘miserietaks’ toegelicht

Na veel discussie werden in het Vlaams parlement de nieuwe regels inzake het ‘verdelingsrecht’ goedgekeurd. Het tarief van deze belasting gaat omhoog van 1% naar 2,5%. Gelukkig worden er wel enkele sociale correcties aangebracht. In de komende paragrafen bekijken we de nieuwe Vlaamse regels van naderbij.
Lees meer

27.08.2012 - Regelgeving extralegale pensioenen gewijzigd

De wettelijke pensioenleeftijd wordt vanaf 2016 verhoogd tot 62 jaar. Hierbij aansluitend wordt ook de fiscale behandeling van extralegale pensioenen gewijzigd. We gidsen u graag door dit ingewikkelde doolhof.
Lees meer

24.08.2012 - Hof van Justitie over het doel van jaarlijkse vakantie bij ziekte

Niemand is graag ziek en zeker niet tijdens zijn vakantie. Maar alleen als u ziek wordt voor de start van uw vakantie, mag u de ziektedagen die overlappen met uw vakantiedagen nadien opnemen. Het Europees Hof van Justitie ziet dat anders. In een arrest van 21 juni 2012 bepaalt het Hof dat een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantieperiode, het recht heeft die vakantiedagen later op te nemen. Wat zijn de gevolgen van deze uitspraak voor België?
Lees meer

21.08.2012 - Een nieuw vakantierecht dankzij Europa: de “aanvullende vakantie”

Goed nieuws voor alle beginnende en hervattende werknemers. Ook wie pas aan de slag gaat of na een lange onderbreking opnieuw begint te werken, heeft recht op vakantie en op vakantiegeld. Het nieuwe systeem van “aanvullende vakantie” is voor de eerst maal van toepassing op de vakantie die in 2012 wordt opgenomen en vult het gewone vakantiestelsel aan.
Lees meer

19.08.2012 - Nieuw in de aangifte vennootschapsbelasting

Ook de aangifte in de vennootschapsbelasting gebeurt meer en meer online, via Biztax. Wie BizTax gebruikt heeft nog tot eind september om zijn aangifte in te dienen. Zoals elk jaar werd er ook dit jaar weer heel wat aan de aangifte gesleuteld. We geven u graag wat meer uitleg bij de belangrijkste nieuwigheden.
Lees meer

16.08.2012 - Taxatie volgens tekenen en indiciën

Wanneer u een uitgavenpatroon heeft dat niet overeenkomt met de graad van gegoedheid die blijkt uit uw aangegeven inkomsten, kan u belast worden op basis van tekenen en indiciën. Hoe zit dat eigenlijk precies?
Lees meer

13.08.2012 - Betaald educatief verlof voor schooljaar 2012-2013 uitgebreid voor opleidingen tot knelpuntberoepen

Vanaf dit schooljaar hebben uw werknemers in bepaalde gevallen recht op 180 uren betaald educatief verlof voor opleidingen tot een knelpuntberoep. Ook voor opleidingen die leiden naar een eerste diploma of getuigschrift hoger secundair onderwijs mogen ze op het werk afwezig zijn met behoud van hun loon. U heeft recht op een forfaitaire terugbetaling door de overheid.
Lees meer

10.08.2012 - Crowdfunding: aanvullende of alternatieve financiering voor uw onderneming

De laatste maanden worden in België meer initiatieven rond “crowdfunding” gelanceerd. Wil u ook een crowdfunding-initiatief opzetten of geld investeren via crowdfunding? De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft op haar website een mededeling over crowdfunding gepubliceerd. Promotoren van crowdfundingprojecten moeten zo wegwijs raken in de verschillende financiële wetgevingen. Consumenten worden op de mogelijke risico’s gewezen.
Lees meer

06.08.2012 - Successierechten: Nieuwe notificatieprocedure voor fiscale schulden bij overlijden

Vanaf 1 juli 2012 moeten notarissen en ontvangers van successierechten bij de opmaak van een akte of attest van erfopvolging dit aan de fiscus laten weten. De fiscus stuurt vervolgens een kennisgeving waarin staat of er nog belastingschulden openstaan op naam van de overledene. Pas nadat u de openstaande belastingschulden betaalt, zal u het geld van uw erfenis krijgen.
Lees meer

02.08.2012 - Successie- en registratierechten na de nieuwe antimisbruikbepaling

In een vorige bijdrage gingen we al dieper in op de gesplitste aankoop van blote eigendom en vruchtgebruik. We stelden daarbij de vraag welk standpunt de administratie zou innemen. In een circulaire van 19 juli heeft de administratie haar interpretatie van fiscaal misbruik in registratie- en successierechten uit de doeken gedaan.
Lees meer

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  [31]  32  33  34  35