Databank Aanvullende Pensioenen of DB2P verder geoptimaliseerd

Het wijzigen van gegevens in de Databank Aanvullende Pensioenen of DB2P is onlangs gewijzigd. Vooral verzekeraars en pensioenfondsen moeten aan de databank gegevens meedelen. Werkgevers hebben meestal geen verplichtingen terzake. Maar kent u de uitzonderingen op deze regel en de impact als u de verplichtingen niet naleeft?

Pensioenpijlers

De drie pensioenpijlers in België zijn genoegzaam bekend: de wettelijke pensioenen (1e pijler), de aanvullende pensioenen (2e pijler) en de vrijwillige pensioenverzekering bij een bank of verzekeraar (3e pijler).

In 2011 is de Databank Aanvullende Pensioenen of DB2P opgericht. Die databank verzamelt gegevens over alle Belgische en buitenlandse 'tweedepijlerpensioenen'. Dat zijn voordelen die een aanvulling vormen op het wettelijk pensioen van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. De overheid wil zo de toepassing van de sociale en fiscale wetgeving over de tweedepijlerpensioenen efficiënter kunnen controleren. De vzw SIGeDIS beheert de databank. SIGeDIS staat voor “Sociale Individuele Gegevens - Données Individuelles Sociales”.  

Nieuwe aangifte-instructies vanaf 22 september 2012

Voor het wijzigen van gegevens in de DB2P bestond er een deadline. Ten laatste op 30 juni moesten de gegevens over het vorige kalenderjaar worden meegedeeld. Eventuele wijzigingen van die gegevens konden nog uiterlijk tot 31 december van datzelfde jaar worden meegedeeld. Daarna konden de verstrekte gegevens enkel nog worden gewijzigd mits tegenbewijs en volgens een uitzonderlijke procedure. Ondertussen is gebleken dat een jaarlijkse aangifte niet voor alle soorten aangiften de meest optimale werkwijze is. De momenteel geldende aangifte-instructies voorzien in andere, meer aangepaste termijnen voor wijzigende aangiften (koninklijk besluit van 7 september 2012, BS 12 september 2012).

Administratieve verplichtingen ten aanzien van DB2P

In de meeste gevallen hebben werkgevers geen verplichtingen ten aanzien van DB2P. Maar uitzonderingen bevestigen de regels. Een overzicht.

U bent als werkgever op geen enkele wijze betrokken bij een aanvullende pensioenregeling (bv. groepsverzekering, individuele pensioentoezegging, deelname aan een sectorplan, pensioenfonds, interne pensioentoezegging gefinancierd vanuit boekreserves, bedrijfsleiderverzekeringen), dan heeft de regeling geen impact voor u.

U neemt enkel deel aan een sectorplan, dan moet u als werkgever niets doen. De sectorale inrichter (bv. een Fonds voor Bestaanszekerheid), de verzekeraar of het pensioenfonds zullen het nodige doen.

U heeft een ondernemingsplan, dan zal uw verzekeraar of uw pensioenfonds aan SIGeDIS de nodige gegevens meedelen. Vanaf 2013 zal u de informatie over u kunnen consulteren.  Hetzelfde geldt voor individuele pensioenplannen die maar aan één of enkele werknemers uit uw onderneming worden toegekend (individuele pensioentoezegging of IPT) en die zijn ondergebracht bij een verzekeraar of pensioenfonds. U moet als werkgever daar niets voor te doen.
Ook voor andere regelingen dan een klassiek ondernemingsplan of een individuele toezegging (bv. een bedrijfsleiderverzekering, een regeling voor zelfstandigen), moet er dit jaar niets gebeuren. Die situaties worden ten vroegste vanaf 2013 aangegeven bij SIGeDIS.

U heeft een pensioentoezegging voor één of meerdere werknemers die u intern financiert die niet is ondergebracht bij een pensioenfonds of een verzekeraar, dan moet u die zelf aangeven bij SIGeDIS. Maar de verplichting om informatie mee te delen over die intern gefinancierde individuele pensioentoezeggingen is uitgesteld tot 2013.
In 2012 hebben werkgevers dus geen aangifteverplichting ten aanzien van DB2P.

Fiscale sanctie bij niet-naleven informatieplicht ten aanzien van DB2P

Aanvullende pensioenen worden fiscaal aangemoedigd maar niet onvoorwaardelijk. Via de databank kan de fiscus de naleving van de 80%-grens beter controleren. De 80%-grens bepaalt dat het wettelijke en aanvullende pensioen samen niet meer dan 80% van het laatste loon mag bedragen. Vanaf 1 januari 2013 moet er een extra voorwaarde worden vervuld om die fiscale aftrek te kunnen toepassen. U zal de bijdragen en premies die u stort in een groepsverzekeringscontract of aan een pensioenfonds om voor uw personeel een aanvullend pensioen op te bouwen, vanaf 1 januari 2013 niet meer kunnen aftrekken als beroepskost als de informatieplicht aan DB2P niet is nagekomen. Dat geldt ook voor pensioenen en renten die een werkgever of vennootschap rechtstreeks zelf uitbetaalt.

Omdat in de meeste gevallen de verzekeraars en pensioenfondsen de vereiste gegevens verschaffen aan DB2P, kan u fiscaal worden gesanctioneerd voor een fout of nalatigheid van een derde. Daarom wordt in de wet een bijzonder verhaalsrecht opgenomen. Een belastingplichtige die door toedoen van de verantwoordelijke voor de aangifte een recht op aftrek als beroepskost verliest, kan de schade verhalen op de betrokken verantwoordelijke voor de aangifte.