Aangifte personenbelasting 2015: de nieuwigheden

Binnenkort moeten de aangiftes personenbelasting ingediend worden. Tijd om dus eens stil te staan bij de nieuwigheden in het aangifteformulier van dit jaar: dat zijn er immers heel wat. Dit is het gevolg van de zesde staatshervorming en de regionalisering van de personenbelasting die dit jaar voor het eerst hun weerslag krijgen in de aangifte.

De deadlines

De deadlines voor het indienen van de aangifte zijn:

wie op papier indient: 30 juni 2015;

wie de aangifte via Tax-on-web indient: 15 juli 2015;

mandatarissen: 29 oktober 2015.

Nieuwe codes, nieuwe nummering

Er zijn dit jaar heel wat nieuwe codes bijgekomen in het aangifteformulier. Dat ligt onder andere aan het feit dat de belastingverminderingen voor hypothecaire leningen nu deels gewestelijk (de eigen woning) en deels federaal (de niet-eigen woning) zijn. Resultaat is dat dit ene vak al zo'n tweeënhalf bladzijden beslaat.

Onroerende inkomsten: een vak met minder codes

Opvallend is dat het vak van de onroerende inkomsten minder codes telt (er zijn er 15 verdwenen). Hoe komt dat? Wel, vanaf dit aanslagjaar zijn de inkomsten van de eigen woning vrijgesteld, zodat het KI (woning in binnenland) of de netto-huurwaarde (woning in buitenland) niet meer moet worden aangegeven. Daarnaast zijn de erfpacht- of opstalvergoedingen verhuisd naar een ander vak (vak IX).

Beroepsinkomsten

Ook in vak IV, dat de wedden, lonen en vervangingsinkomsten bevat, komen er nieuwe codes bij: voor de terugname van de belastingvermindering voor werkgeversaandelen, overuren en de werkbonus:

terugname belastingvermindering werkgeversaandelen via belastingvermeerdering: wie als werknemer aandelen koopt van de vennootschap waar hij voor werkt, kan (onder voorwaarden) recht hebben op een belastingvermindering voor langetermijnsparen. De werknemer moet de aangekochte aandelen dan wel minstens vijf jaar bijhouden. Als hij ze eerder verkoopt, verliest hij de belastingvermindering. Tot vorig aanslagjaar werd de vermindering teruggenomen door het bedrag te belasten als een bezoldiging. Omwille van de zesde staatshervorming is dat niet meer mogelijk. Daarom wordt de vermindering vanaf nu teruggenomen door een federale belastingvermeerdering;

overuren die recht geven op een overwerktoeslag in horeca en bouw: de drempel van overuren die in aanmerking komen voor een belastingvermindering is opgetrokken van 130 tot 180 uren. Let wel op: de uren moeten dan  correct worden geregistreerd door de witte kassa of een werfregistratie;

verhoging van het percentage van de werkbonus:  het belastingkrediet voor lage lonen werd vanaf 1 april 2014 opgetrokken van 8,95 % tot 14,40 %. Resultaat is dat in de aangifte de code voor dit krediet moet worden opgesplitst in de werkbonus toegekend voor en na deze datum.

De 'woonbonus' anno 2015

Wie een hypothecaire lening afbetaalt, heeft recht op een belastingvermindering voor de betaalde interesten en de kapitaalaflossingen.  Voor de eigen woning (de woning die men zelf betrekt) is dat een gewestelijke vermindering (in te vullen in vak IX rubriek B), voor de niet-eigen woning is dat de federale vermindering (in te vullen in vak IX, rubriek C). Voor die verschillende mogelijkheden, bevat het aangifteformulier uiteraard ook verschillende codes. De interesten van een groene lening moeten dan weer worden ingevuld in rubriek A.

Wordt het daardoor ook ingewikkelder? Niet noodzakelijk. Wie nog altijd in dezelfde woning woont  als vroeger, zal het invullen van de aangifte niet moeilijker vinden dan anders. Maar let wel op: de woning waar u tot nu toe in de woonde is nu de 'eigen' woning die moet worden aangegeven in de code voor de gewestelijke bonus (code 3370) en niet in de code van de federale woonbonus (1370) die u tot vorig jaar nodig had.

Het wordt wel wat complexer  voor wie in de loop van het jaar verhuisd is van de eigen woning naar een niet-eigen woning of voor wie de eigen woning deels beroepsmatig is gaan gebruiken of voor wie zijn woning (gedeeltelijk) heeft verhuurd, ... Deze belastingplichtigen moeten meerdere rubrieken invullen en mogelijk beide codes gebruiken. De lening moet dan immers opgesplitst worden in een gewestelijk en een federaal gedeelte.

Het invullen van de rubriek voor de niet-eigen woning zal niet moeilijker zijn dan vroeger. Deze codes hebben immers hun oude nummering behouden.

Belastingverminderingen en belastingkrediet

Vak X bevat de verschillende belastingverminderingen, zowel de gewestelijke als de federale.

Ook hier wordt een beetje aan gesleuteld:

belastingvermindering voor PWA- en dienstencheques: vorig jaar werd het maximumbedrag van deze vermindering halverwege het jaar zo goed als gehalveerd. Daardoor was er een opsplitsing nodig van de rubriek in twee codes, voor uitgaven gedaan voor en na 1 juli 2013. Dat is nu niet meer nodig. Het wordt weer één code; 

belastingvermindering voor dakisolatie: dit is de enige overgebleven belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven. De gewesten zijn er voor bevoegd. Belastingplichtigen moeten vanaf nu steeds zelf het bedrag van de vermindering waarop ze recht hebben berekenen, het is dus niet langer voldoende om het bedrag van de uitgaven aan te geven;

belastingkrediet voor de winwinlening: dit belastingkrediet wordt nu ook expliciet in een apart vak ondergebracht en staat niet langer bij de belastingverminderingen. Eigenlijk is dit slechts een esthetische ingreep. Deze fiscale incentive was vroeger al een belastingkrediet en werd steeds als dusdanig behandeld (verschil met belastingvermindering: krediet is terugbetaalbaar als belastingplichtige niet voldoende inkomen heeft om het volledig te benutten; het krediet heeft geen invloed op de aanvullende gemeentebelasting).

Buitenlandse bankrekeningen melden

Het was al langer de bedoeling dat belastingplichtigen met een bankrekening in het buitenland dat zouden melden. Sinds dit jaar is eindelijk duidelijk hoe dat moet: de gegevens van de rekening (rekeningnummer, houder, ...) moeten aan het centraal aanspreekpunt van de Nationale Bank worden gemeld, via de website of op papier. Dit moet uiterlijk gebeuren wanneer de aangifte PB wordt ingediend. Op de aangifte zelf moet dan het vakje aangekruist worden dat bevestigt dat men de melding heeft gedaan.